“ครูช่าง ……” นักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรม – อุตสาหกรรมศิลป์ ยืนยันตัวตน ผ่านระบบการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็น “ครู”

วันที่ 9 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ อินทานนท์ และนางสาวเจนจิรา ชิดชอบ ร่วมให้คำแนะนำ ชี้แจงนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ในการใช้งานโปรแกรมระบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูสำหรับอาจารย์และนักศึกษา

Leave a Comment