คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดงานประชุมวิชาการ ในการจัดงานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ครั้งที่ 11 “วิจัยและนวัตกรรมวิถีใหม่” ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ในครั้งนี้รองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดี  เป็นประธาน ในการนำเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยาย (Oial Presentation) กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีในครั้งนี้ด้วย

 

รูปภาพเพิ่มเติม 

Leave a Comment