คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 11 ในหัวข้อ “วิจัยและนวัตกรรมวิถีใหม่” “The New Normal in Research and Innovation” ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ โดยในครั้งนี้ คณาจารย์ ได้เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยและ บทความวิชาการ โดยมีหัวข้อ ดังนี้ 1. การออกแบบเครื่องประดับร่วมสมัย จากอัตลักษณ์พื้นถิ่นมัดหมี่โฮล จังหวัดสุรินทร์ อาจารย์ ภูพิชย์ ทานะ นำเสนอภาคบรรยาย (Oral) 79AOR2 2. การใช้เอกสารประกอบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมใจ อินทานนท์ และคณะ นำเสนอภาคโปสเตอร์ (Poster) 157APR3 3. การพัฒนาเตาเผาขยะชุมชนขนาดเล็ก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัศวิน สืบนุการณ์ นำเสนอภาคโปสเตอร์ (Poster) 17APA2 4. การสำรวจความต้องการข้อมูลผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ประเภทผักอินทรีย์ของผู้บริโภค ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด และคณะนำเสนอภาคโปสเตอร์ (Poster) 38APR3 5. การอบแห้งกุ้งฝอยด้วยตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบถอดประกอบอย่างง่าย อาจารย์วัชรานนท์ จุฑาจันทร์ อาจารย์ ดร.สุรสิงห์ อารยางกูร และคณะ นำเสนอภาคโปสเตอร์ (Poster) 132APR1 สังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 6. การสร้างชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้าระบบแสงสว่าง อาจารย์ ดร.อัษฎา วรรณกายนต์ และคณะ นำเสนอภาคโปสเตอร์ (Poster) 126APR2 7. การสำรวจความพร้อม และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อาจารย์ ดร.อัษฎา วรรณกายนต์ และคณะ นำเสนอภาคโปสเตอร์ (Poster) 117APR5 8. การถ่ายทอดเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ประเภทผักอินทรีย์ อาจารย์ ดร.อัษฎา วรรณกายนต์ และคณะ นำเสนอภาคโปสเตอร์ (Poster) 51APR3 9. การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิต (GE 404) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาจารย์ดร.อัษฎา วรรณกายนต์ และคณะ นำเสนอภาคโปสเตอร์ (Poster) 50APR5 10. การถ่ายทอดเทคโนโลยีในการออกแบบที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ และคนพิการด้านการเคลื่อนไหว ตามแนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคน อาจารย์ ดร.อภิชัย ไพรสินธุ์ และคณะ นำเสนอภาคโปสเตอร์ (Poster) 105APR3 11. การถ่ายทอดเทคโนโลยีในการออกแบบชุดแผงกันแดด ด้วยหลักการ Passive & Active Mixed Cooling System อาจารย์ดร.อภิชัย ไพรสินธุ์ และคณะ นำเสนอภาคโปสเตอร์ (Poster) 66APR3 12. การพัฒนาเครื่องอัดเม็ดยาสมุนไพรแบบเพลาลูกเบี้ยวเยื้องศูนย์ สำหรับชุมชนแพทย์แผนไทย อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ อาจารย์ ดร.ภาณุเมศวร์ สุขศรีศิริวัชร และคณะ นำเสนอภาคโปสเตอร์ (Poster) 22APR2 13. การพัฒนาเครื่องกรอเส้นไหมโดยการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบ อาจารย์ศุภวิช นิยมพันธุ์ และคณะ นำเสนอภาคโปสเตอร์ (Poster) 97APR2 14. ความเหมาะสมของการปลูกปาล์มน้ำมัน และการสร้างโรงงานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาจารย์ ดร.เที่ยงธรรม สิทธิจันทเสน และคณะ นำเสนอภาคโปสเตอร์ (Poster ) 329APR1

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี้

Leave a Comment