โครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานวิจัยแห่งชาติกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร “ชุมชนเข้มแข็งด้วยวิจัยและนวัตกรรม” กิจกรรม kick-off การดำเนินโครงการประจำปี 2563 ครั้งที่ 4  ณ อบต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ผลิตวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานวิจัยแห่งชาตินำมอบ
– เครื่องผ่าไม้ไผ่ และเครื่องจักตอกแบบเลาะข้อ
– นวัตกรรมการผลิตถ่านดูดกลิ่น 3 in 1
แก่ชุมชนใน อบต.เมืองลีง โดยมีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นผู้ซ่อมแซมดูแลบำรุงรักษาให้แก่ชุมชนต่อไป

ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี้

Leave a Comment