การเสวนา “ทิศทางการพัฒนาหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อตอบโจทย์ผู้เรียน”
บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร. กันต์ อินทุวงศ์ คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
นายพงศกร เดชศิริ รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี กล่าวรายงาน รองศาสตราจารย์ บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล่าวเปิดการบรรยาย
โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมรับฟังการบรรยายอย่างพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมพระเทพวิทยาคม ชั้น 3 อาคาร 36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี้

Leave a Comment