📍ยุทธศาสตร์ 20 ปี เทคโนอุตฯ ปี63
(📌บ.กระดาด ต.โคกยาง อ.ปราสาท สุรินทร์)
“คณะฯจับมือกลุ่มกระดาดนับหนึ่งอาชีพทอไหมสู่นกยูงทอง…”
คณะฯ ลง พท.ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพ “การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการทอผ้า”เพื่อการยกระดับมาตรฐาน ในวันที่ 27-29 กันยายน 2563 มีกิจกรรม ดังนี้
1. การออกแบบลวดลายผ้าไหมตามอัตลักษณ์พื้นถิ่น
2. การย้อมสีผ้าไหมธรรมชาติ การขึ้นเส้นยืน และเก็บตะกอ
3. การยกระดับผ้าไหมเพื่อความต้องการของตลาด
มีเป้าหมายคือ
1. ได้ลวดลายที่เป็นอัตลักษณ์ที่ผ่านการออกแบบโดยชุมชน อย่างน้อย 1 ลวดลาย
2. ได้ผ้าไหมย้อมสีที่ได้จากวัสดุธรรมชาติ ที่มีในท้องถิ่น 1 สี และไม่ตกสีได้มาตรฐานนกยูงทอง
3. ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยกระดับจากผ้าไหม อย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์

Leave a Comment