ประชาสัมพันธ์ 2328

เรื่อง แจ้งขยายระยะเวลาตามมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคารที่มีสถานะชำระหนี้ ปกติจนถึงที่มีหนี้ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน ในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COvid-19)

ตามที่ธนาคารออมสินแจ้งมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคารที่มีสถานะชำระหนี้ ปกติจนถึงที่มีหนี้ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน ในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COvid-19) โดยพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยอัตโนมัติ ให้กับลูกหนี้สินเชื่อบุคคล และสินเชื่อเคหะโดยไม่จำกัดยอดเงินต้นคงเหลือและมีสถานะชำระหนี้ปกติจนถึงหนี้ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง วันที่ 30 กันยายน 2563 ทั้งนี้ ธนาคารออมสินได้ขยายระยะเวลาพักชำระจากเดิม  6 เดือน เป็น 9 เดือน ส่วนลูกค้าท่านใดไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการสามารถชำระเงินสดได้ที่ ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ เคาน์เตอร์เซอร์วิส แอพพลิเคชัน MYMO สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  โทร.   02-2241887 ผู้ประสานงานหน่วยงานการขายและบริการ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี้

Leave a Comment