ประชาสัมพันธ์ 2343

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และระดับสถาบัน

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและระดับสถาบัน (หลักสูตรที่ 5 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์) ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อสร้างคามรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาข องกลุ่มเป้ามหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยเปิดรับสมัคร Online ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 ตุลาคม 2563 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  08-1299-9330 หรือ 0-6641-7507 ต่อ 11118 (นางสาวสุรีพร  สอนง่าย)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี้

Leave a Comment