วันที่ 21/10/63 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมด้วย คณาจารย์และบุคลากร ทั้ง 6 คณะ ได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ในกลุ่มเครือข่ายสหวิทยาเขต 3 สังกัด สพม.33 ณ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
Cr.ภาพจากนักประชาสัมพันธ์ นางสาวนฤมล เจริญสวัสดิ์

Leave a Comment