วันที่ 22 ตุลาคม 2563 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมกับ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมด้วย คณาจารย์และบุคลากร ดำเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ในกลุ่มเครือข่ายสหวิทยาเขต 4 สังกัด สพม.33 ณ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

Leave a Comment