วันที่ 26/10/63 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมด้วยคณะทั้ง 6 คณะ ได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ในกลุ่มเครือข่ายสหวิทยาเขต 4 สังกัด สพม.33 ณ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม โรงเรียนเมืองบัววิทยา โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม โรงเรียมพรมเทพพิทยาคม รวมทั้งสิ้น 7 โรงเรียน เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากคณะผู้บริหาร ครูแนะแนว ครูประจำสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนสายชั้น ม. 6 กว่า 500 คน

Leave a Comment