วันที่ 27/10/63 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมด้วยคณะทั้ง 6 คณะ ได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ในกลุ่มเครือข่ายสหวิทยาเขต 2 สังกัด สพม.33 ณ โรงเรียนสิรินธร โรงเรียนตั้งใจวิทยา โรงเรียนนาดีวิทยา โรงเรียนโชคเพชรพิทยา รวมทั้งสิ้น 4 โรงเรียน เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากคณะผู้บริหาร ครูแนะแนว ครูประจำสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนสายชั้น ม. 6 กว่า 300 คน

Leave a Comment