มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมด้วยคณะทั้ง 6 คณะ ได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2654 ในกลุ่มเครือข่ายสหวิทยาเขต 7 สังกัด สพม.33 ณ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร โดยมี โรงเรียนพนมดงรักษ์วิทยา โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา โรงเรียนโคกยางวิทยา โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร รวมทั้งสิ้น 7 โรงเรียน เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากคณะผู้บริหาร ครูแนะแนว ครูประจำสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนสายชั้น ม. 6

Leave a Comment