วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (กบ.) ครั้งที่ 11/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Leave a Comment