รองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมหารือในรายละเอียดของหลักสูตร และเตรียมความพร้อมในการดำเนิน “โครงการสัมนาแนวทางการพัฒนาหลักสูตร” ซึ่งทางคณะฯ จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563

รูปภาพเพิ่มเติม 

Leave a Comment