นศ. ได้รับทุนฯ เรียนดี กิจกรรมเด่น มีความเป็นผู้นำ✨
ขอแสดงความยินดีกับ…
นางสาวนิภาภรณ์ ทองภูบาล (น้องแนท)
ชั้นปี 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
——————————————————
ได้รับทุน
“ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2563”

Leave a Comment