“สหกิจศึกษา (Co-operative Education) คือ การศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานในหน่วยงาน ซึ่งเรียกว่า สถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิต อย่างเป็นระบบก่อนสำเร็จการศึกษา”
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ ชั้นปีที่ 4 ในภาคเรียนที่ 2 จะมีการออกฝึกสหกิจ ณ สถานประกอบการต่าง อาทิเช่น โรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการต่าง และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดทั้งภาคการศึกษา(ไม่น้อยกว่า 1 6สัปดาห์) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้นักศึกษาได้งานทำ จากสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่ออกฝึกสหกิจ บัณฑิต 4 คนนี้คือส่วนหนึ่งที่ได้ทำงาน ณ สถานที่ฝึกสหกิจหลังจบการศึกษา……บัณฑิตทุกคน คือความภูมิใจของสาขาวิชา❤️
#ภูมิใจแหละดููออก
#เด็กวิดวะราชภัฏสุรินทร์
#เด็กวิดวะราชภัฏสุรินทร์สร้างชื่อเสียง
#เด็กวิดวะราชภัฏสุรินทร์มีงานทำ

Leave a Comment