ด้วย สภานักศึกษา ภาคปกติ มีความประสงค์กำหนดดำเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์ในระบบออนไลน์สำหรับนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ และเสนอต่อ องค์การนักศึกษา เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมนักศึกษาให้ดียิ่งขึ้น และรับเรื่องความต้องการรวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆของนักศึกษา เสนอต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะของนักศึกษาตามความเหมาะสม โดยมี นายศุภดิษฎ์ ดียิ่ง ประธานสภานักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
เป็นผู้ดูแลระบบและอยู่ในการกำกับดูแลของกองพัฒนานักศึกษารับผิดชอบ

โดยมีขอบเขตในการร้องทุกข์อยู่ ๓ ข้อ ดังนี้
๑.ไม่พาดพิงสถานการณ์การเมืองต่าง ๆ
๒.ไม่ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ
๓.ใช้ถอยคำที่สุภาพและสร้างสรรค์

ทางสภานักศึกษา ภาคปกติ จะเปิดกล่องข้อความร้องทุกข์ทุกวันอาทิตย์และเสนอการร้องทุกข์ของนักศึกษาต่อกองพัฒนานักศึกษาเพื่อปรึกษาหารือสำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป

#SCSRRU63
#สภานักศึกษาภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Leave a Comment