กิจกรรมแสดงความยินดี รศ.ดร.ชูชาติ พยอม เนื่องในโอกาส ได้รับโอนเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ในวันพุธที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องอาหาร ชั้น ๑ อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี้ 

Leave a Comment