เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ขอประชาสัมพันธ์ถึงผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอให้สมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้นที่ http://new.srru.ac.th และชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11) ทุกสาขา ภายในระยะเวลาที่เปิดรับสมัคร
☎ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานรับสมัครนักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โทร.0 4404 1620 ต่อ 23

Leave a Comment