ขอเชิญข้าราชการทุกท่าน ร่วมลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย ซึ่งเลือกจากข้าราชการในวันพุธที่ 6 มกราคม 2564 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ชั้น 1 อาคาร 31 โดยมีข้าราชการสมัครรับเลือกตั้งจำนวน 3 คน (เรียงตามหมายเลข) ดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา พิณศรี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวนิต รัตนรวมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุณณรัตน์ พิงคานนท์

Leave a Comment