🚩หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 🚩
🎯เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง?🎯
📌 เรียนรู้ด้านการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบโซล่าเซลล์ เพื่อการเกษตรและที่พักอาศัย ปฏิบัติการควบคุมโปรแกรมการควบคุมอัตโนมัติด้วยระบบ PLC ไมโครคอนโทรลเลอร์และหุ่นยนต์ การอนุรักษ์และจัดการพลังงาน เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้นักศึกษาสร้างสรรค์ผลงาน สิ่งประดิษฐ์ ตอบสนองความต้องการของชุมชน
🎯อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา🎯
📌ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้า วิศวกรภาคปฏิบัติ ช่างไฟฟ้า อบต. นักวิชาการด้านพลังงาน นักพัฒนาเทคนิค นักเทคโนโลยี ผู้ออกแบบ ติดตั้งระบบและควบคุมระบบ ผู้ประกอบการ และบุคลากรทางการศึกษา ประกอบอาชีพได้ทั้งภาครัฐและเอกชน
📌 รับสมัคร ผู้จบ ม.6 (หรือเทียบเท่า) ปวช. ปวส. เทียบโอน, 4 ปี
รับทุกแผนการเรียน
“เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้คิดได้ สู่การปฎิบัติงานจริง”
.
#คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม. หรือมาสมัครกันได้ที่คณะ. .
ติดต่อ โทร 044-041554
084-9956224 (พี่แนน)

Leave a Comment