🚩หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 🚩
🎯เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง?
📌เรียนรู้งานด้านวิศวกรรม การคิดวิเคราะห์เชิงระบบ การประยุกต์ใช้เทคนิคทางด้านวิศวกรรม และเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด คือ เวลา ต้นทุน และแรงงาน รวมถึงการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานในองค์กรให้มีคุณภาพ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
🎯อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา
📌วิศวกรโครงการ วิศวกรโรงงงาน วิศวกรการผลิต พนักงานในหน่วยงานราชการ ธนาคาร โรงพยาบาล ผู้ประกอบการ และบุคลากรทางการศึกษา ประกอบอาชีพได้ทั้งภาครัฐและเอกชน
📌 รับสมัคร ผู้จบ ม.6 (หรือเทียบเท่า) ทุกแผนการเรียน
เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
“เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้คิดได้ สู่การปฎิบัติงานจริง”
.
#คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม. หรือมาสมัครกันได้ที่คณะ. .
ติดต่อ โทร 044-041554
084-9956224 (พี่แนน)

Leave a Comment