🚩หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเครื่องกล🚩
📣รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 📣
🎯เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง?🎯
📌 เรียนรู้สู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญและนักปฏิบัติการภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ซึ่งเน้นพัฒนาทักษะความรู้ให้มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์เครื่องกล อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมพลังงาน ระบบควบคุมอัตโนมัติ การออกแบบเครื่องจักรกล และระบบทางอาคาร (ระบบปรับอากาศ ระบบท่อ ระบบลำเลียงขนส่ง เป็นต้น) เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้นักศึกษาสร้างสรรค์ผลงาน สิ่งประดิษฐ์ ตอบสนองความต้องการของชุมชน
🎯อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา🎯
📌ผู้ช่วยวิศวกรเครื่องกล วิศวกรเครื่องกล นายช่างเครื่องกล นักวิเคราะห์ออกแบบระบบงานเครื่องกล บุคลากรด้านพลังงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักรกล ช่างเขียนแบบและออกแบบทางด้านเครื่องกล ผู้ประกอบการ ครูอาชีวศึกษา ครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน พนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคลากรทางการศึกษา ประกอบอาชีพได้ทั้งภาครัฐและเอกชน
📌 รับสมัคร ผู้จบ ม.6 ,ปวช. ,ปวส. เทียบโอน , 4 ปี
📌รับทุกแผนการเรียน
“เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้คิดได้ สู่การปฎิบัติงานจริง”
.
#คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม. หรือมาสมัครกันได้ที่คณะ. .
ติดต่อ โทร 044-041554
084-9956224 (พี่แนน)

Leave a Comment