10 กุมภาพันธ์ 2564
อาจารย์ ประจำหลักสูตรสาขาวิชา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการของท้องถิ่น ซึ่งได้รับเกียรติจากท่าน รศ.ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาหลักสูตรฯ โดยกำหนดจัดงานขึ้นวันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้อง 44037 ชั้น 3 อาคาร 44 คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สุรินทร์

Leave a Comment