13 กุมภาพันธ์ 2564
รศ.บัญชา ชื่นจิต คณบดีฯ พร้อมคณาจารย์ บุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดำเนินโครงการบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีตามแนวพระราชดำริ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง” ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ในระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

Leave a Comment