คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ขอแสดงความยินดีกับ 👏👏อาจารย์ ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์ 👏👏สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
ที่ได้รับพิจารณาข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2564 ทุนอุดหนุนจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 

Leave a Comment