วันอังคารที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. รองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (กบ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ อาคาร ๓๖ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Leave a Comment