🚩หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต🚩
📣รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 📣
🎯เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง?🎯
📌 เน้นการเรียนการสอนที่ช่วยให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในด้านกระบวนการผลิต การออกแบบ การวางแผนและควบคุม และเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเติบโตและแก้ปัญหาภาคการผลิตของอุตสาหกรรมในประเทศรวมทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียน รวมถึงเน้นการพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งการฝึกปฏิบัติด้านการวิจัยและการบริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการผลิตและฝึกงานในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงาน และการพัฒนาความรู้ในที่เกี่ยวข้องกับสาขาเทคโนโลยีการผลิต
🎯อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา🎯
📌ผู้ช่วยวิศวกรการผลิต วิศวกรการผลิต นักควบคุมการผลิตและวางแผนการผลิต นักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผู้ควบคุมดูแลระบบการผลิต นักวิชาการหรือนักวิจัยทางด้านอุตสาหกรรมการผลิตในสถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัยต่างๆ นักบริหารในกิจการงานอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ ครูอาชีวศึกษา ครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน พนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคลากรทางการศึกษา ประกอบอาชีพได้ทั้งภาครัฐและเอกชน
📌 รับสมัคร ผู้จบ ม.6 ,ปวช. ,ปวส. เทียบโอน , 4 ปี
📌รับทุกแผนการเรียน
“เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้คิดได้ สู่การปฎิบัติงานจริง”
.
#คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม. หรือมาสมัครกันได้ที่คณะ. .
ติดต่อ โทร 044-041554
084-9956224 (พี่แนน)

Leave a Comment