ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจ
ร่วมส่ง “บทความวิจัย และบทความวิชาการ”
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 : มกราคม – มิถุนายน 2564)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สุรินทร์
ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
ส่งบทความที่
indusjournal@srru.ac.th
หรือขอทราบรายละเอียด โทร 044-041-554 , 08-6664-2490

Leave a Comment