🚩หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์🚩
📣รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 📣
🎯รอบทั่วไป วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป🎯
🎯เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง?🎯
📌 เน้นการเรียนการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้เพื่อการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยศึกษาด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการนำคอมพิวเตอร์ไปจัดการกับข้อมูลข่าวสาร ทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ได้แก่ เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมและซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับโครงสร้างของคอมพิวเตอร์และการควบคุมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสาร เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ในงานด้านกราฟิก มัลติเมเดีย และเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
🎯อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา🎯
📌นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ
นักเขียนโปรแกรม ​
ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
นักผลิตภาพเคลื่อนไหว
นักออกแบบสื่อ
ประกอบอาชีพอิสระด้านคอมพิวเตอร์
นักวิชาชีพในสถานประกอบการภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และบุคลากรทางการศึกษา ประกอบอาชีพได้ทั้งภาครัฐและเอกชน
📌 รับสมัคร ผู้จบ ม.6 ,ปวช. ,ปวส. เทียบโอน , 4 ปี
📌รับทุกแผนการเรียน
“เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้คิดได้ สู่การปฎิบัติงานจริง”
#คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม. หรือมาสมัครกันได้ที่คณะ. .
ติดต่อ โทร 044-041554
084-9956224 (พี่แนน)

Leave a Comment