🚩หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม🚩
📣รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 📣
🎯รอบทั่วไป วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป🎯
🎯เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง?🎯
📌 เน้นการเรียนการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ที่ครอบคลุมทั้งเรื่องการออกแบบ การก่อสร้าง และการบำรุงรักษา สิ่งปลูกสร้างที่มนุษย์เป็นผู้ที่สร้างขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็น การสร้างตึก อาคาร สะพาน ถนน ระบบขนส่ง ระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ตลอดจนการทำรังวัดในงานสำรวจและแผนที่ รวมไปถึงการวิเคราะห์ทางธรณีและชลศาสตร์ นอกจากนี้ยังจะต้องเรียนรู้วิธีการบริหารจัดการงานก่อสร้างอย่างถูกวิธีให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด รวมถึงการออกแบบอาคาร สิ่งก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ การออกแบบภายใน และยังรวมถึงการปรับแต่งสภาพแวดล้อมให้มีตรงต่อความต้องการของมนุษย์
🎯อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา🎯
📌 ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
ผู้รับเหมา
ผู้ช่วยวิศวกรก่อสร้าง
สถาปนิก
นักออกแบบตกแต่งภายใน มัณฑนากร interior architect, interior designer
วิศวกรโครงการ
วิศวกรด้านผลิตภัณฑ์วัสดุ
วิศวกรสำรวจเส้นทางในการสร้างถนนหรือระบบขนส่ง
อาจารย์/ครูสอนสายโยธาสถาปัตยกรรมในสถานศึกษาหน่วยงานภาครัฐ
นักวิชาชีพในสถานประกอบการภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในสถานประกอบการ
บุคลากรทางการศึกษา
นายช่างโยธา ประกอบอาชีพได้ทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นต้น
📌 รับสมัคร ผู้จบ ม.6 ,ปวช. ,ปวส. เทียบโอน , 4 ปี
📌รับทุกแผนการเรียน
“เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้คิดได้ สู่การปฎิบัติงานจริง”
#คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม. หรือมาสมัครกันได้ที่คณะ. .
ติดต่อ โทร 044-041554
084-9956224 (พี่แนน)

Leave a Comment