🎉ขอแสดงความยินดี🎉
กับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา “โครงการทุนเพชรอินทนิล ประจำปีการศึกษา 2564”
“นายอนุวัฒน์ เครือวัลย์”
นศ.สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Leave a Comment