🎉เปิดรับสมัคร🎉
โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (หลักสูตรที่ 2 สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์)
จัดในระหว่างวันที่ 6 – 7 พฤษภาคม 2564
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
► สมัครและชำระค่าลงทะเบียน 🔺3,500 บาท/ท่าน
🔺ภายในวันที่ 20 เมษายน 2564
ผู้เข้าอบรมสามารถชำระเงินได้ที่
บัญชีธนาคาร กรุงเทพ
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (บกศ.)
เลขที่ 644-030330-0
และส่งหลักฐานการโอนเงินที่ nalinee.ph@srru.ac.th
ภายในวันที่ 20 เม.ย. 64
*** ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการอบรมหากผู้เข้าร่วมอบรมไม่ถึงจำนวนที่กำหนด***
► ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม
วันที่ 21 เมษายน 2564
► รับการบ้านทาง e-mail
วันที่ 22 เมษายน 2564
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
1. นางสาวนลินี พฤฒิพันธ์พิศุทธ์ 06 1696 2155
2. นายวีระนันต์ วิบูลย์อรรถ 09 1873 3884
3. นางวริศราภรณ์ อารยางกูร 08 9428 8062
ดำเนินการโดย ฝ่ายฝึกอบรมและบริการวิชาการ
ศูนย์ฝึกอบรมและบริการวิชาการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Leave a Comment