คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
👏 ขอแสดงความยินดีกับ อ. ธนิศร มีสังเกต 👏
ที่สภามหาวิทยาลัย มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จากการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

Leave a Comment