วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.
ผศ.ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Leave a Comment