วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
(Industrial Technology Journal Surindra Rajabhat University)
ได้รับการพิจารณาคุณภาพวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2565
เข้าสู่ วารสารกลุ่มที่ 2 (TCI กลุ่ม 2)
อ้างอิงผลประกาศ : https://tci-thailand.org/?p=8166

Leave a Comment