ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ กลุ่ม วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ในงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017 “วิจัยจากองค์ความรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2560

โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัลชนิเลิศคือ 

การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่อง การจำลองการทำงานอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

โดยอาจารย์วิทวัส สุขชีพ และ อาจารย์ปฏิวัติ อาสาเสน

และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ

ารพัฒนาชุดกลไกเพื่อควบคุมคุณสมบัติทางกายภาพของเม็ดยาสมุนไพรที่ผ่านการอัดขึ้นรูปเม็ด ด้วยเครื่องอัดเม็ดยาสมุนไพรแบบเพลาลูกเบี้ยวเยื้องศูนย์
โดยอาจารย์ ดร.ภาณุเมศวร์ สุขศรีศิริวัชร อาจารย์ ดร.ชูชาติ พยอม และ อาจารย์ ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์

Leave a Comment