คณะกรรมการประจำเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบัติ สมัครสมาน

รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและประกันคุณภาพ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ อินทานนท์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ


ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.ดำรงค์ฤทธิ์ วิบูลกิจธนากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์

นายวิชิต นิยมพันธุ์


ผู้แทนคณาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศานาถ แก้ววินัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุเมศวร์ สุขศรีศิริวัชร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ไกร วรรณตรง