วัตถุประสงค์ :              เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยตีพิมพ์บทความวิจัย และบทความวิชาการทั่วไป สิ่งประดิษฐ์วิศวกรรมศาสตร์ และนวัตกรรมสาขาวิชาเทคโนโลยี และสหวิทยาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดออกวารสาร :        ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม

 เว็บไซต์วารสาร :          

เว็บไซต์เดิม https://indus.srru.ac.th/journal/  

เว็บไซต์ใหม่ https://journalindus.srru.ac.th/

ระบบ ThaiJo คณะฯ https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/journalindus/index

044-041554, 091-8733884, 064-4600081

indusjournal@srru.ac.th

https://www.facebook.com/indusJournal/

ลำดับ  รายชื่อบทความ ประเภทบทความ 
 1. การพัฒนาชุดฝึกทักษะ หน่วยการเรียนรู้การออกแบบและเทคโนโลยีเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา จังหวัดสุรินทร์ บทความวิจัย
 2.
ผลของการเสริมหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ในอาหารสำเร็จรูปต่อการเจริญเติบโตของไก่พื้นเมือง บทความวิจัย
 3. แนวโน้มการเปลี่ยนมาใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าของผู้ใช้บริการรถโดยสารปรับอากาศ บทความวิจัย
 4. การพัฒนาแอปพลิเคชันตรวจสอบรายชื่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยการสแกน QR Code บทความวิจัย
 5.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ เรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ บทความวิจัย
 6. การศึกษาผลสัมฤทธิ์และเจตคติต่อการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นทักษะการปฏิบัติในรายวิชาช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ (ง 20201) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนขุขันธ์ อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ บทความวิจัย
 7.  การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานโดยผ่านการลงมือปฏิบัติ บทความวิจัย
 8. การจำลองโมเดลทางวิศวกรรมเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ บทความวิชาการ
 9.  เทคนิคการเลือกวิธีบ้าบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม บทความวิชาการ
     

กองบรรณาธิการ : (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก Peer Review)

รศ. ดร. วิชัย   แหวนเพชร

รศ. ดร. ดำรงค์ฤทธิ์   วิบูลกิจธนากร

รศ. ประยงค์   ฐิติธนานนท์

รศ. ดร. วรัทยา   ธรรมกิตติภพ

รศ. ดร. กรินทร์   กาญทนานนท์

รศ. สมศิริ   อรุโณทัย

รศ. ดร. วิทยา   วิภาวิวัฒน์

รศ. ดร. วัลลภ   จันทร์ตระกูล

ผศ. ดร. สมพงษ์   ธงไชย

ผศ. ดร. วงกต   ศรีอุไร

ผศ. ดร. จรัญ   แสนราช

ผศ. วศิน   เนียมหอม

ดร. ณัฏฐ์   ดิษเจริญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กองบรรณาธิการ : (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน) 

รศ. บัญชา   ชื่นจิต

รศ. ดร. ชูชาติ   พยอม

ผศ. ดร. สาคร   พัวพันธ์

ผศ. ดร. นิคม  ลนขุนทด

ผศ. อัศวิน  สืบนุการณ์

ผศ. สมบัติ  สมัครสมาน

ผศ. สมใจ   อินทานนท์

ผศ. ยุพดี   สินมาก

ดร. กนกกานต์   ลายสนธิ์

นาย ศุภวิช   นิยมพันธ์

นาง วฤนดา   เผ่าศิริ

กองจัดการ 

นาย มานะชัย   จันทอก

นางสาว   นงนภัส    สายแสง

นาย แดงน้อย   ปูสาเดช

นาย โปเสก   ภาณุรัตน์

นางสาว สุนทราภรณ์   เนินแก้ว

นางสาว แสงเดือน   ธรรมวัตร

นางสาว กนิษฐา   ขิมทอง

นางสาว ธาริณี   มีเจริญ

นางสาว รัติยา   ธานี