news
13/03/2023ข่าวสารวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566 พิธีปิดโครงการบริการวิชาการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการส่งเสริมการประกอบอาชีพสู่ชุมชนตามแนวโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กิจกรรมที่ 1 เรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในชุมชนเพื่อลดรายจ่ายและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น ระหว่างวันที่ 7-12 มีนาคม 2566 ณ พื้นที่ตำบลชุมแสง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ่ขอของพระคุณ นายสรพงษ์ ชายแก้ว นายอำเภอจอมพระ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าอบรม และขอขอบคุณส่วนราชการ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ผู้นำชุมชน ที่ให้การสนับสนุนโครงการให้ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ณ ศาลาประชาคม บ้านตาโสร ตำบลชุมแสง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์                 [...] Read more...
13/03/2023ข่าวสารวันที่ 10 มีนาคม 2566 ผศ.ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เข้าร่วมเวทีการนำเสนอโครงการย่อย (Proposal) โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566 และให้กำลังใจ “ทีม Techcom Takecare ชมรมผู้สูงอายุตำบลทุ่งมน (โคมไฟประดับบ้าน)” ผู้รับผิดชอบโครงการ รศ.ดร.ยุพดี สินมาก พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ซึ่งโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย คุณณัฐวุฒิ ธรรมตานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยและองค์กรชุมชน, คุณศราวุธ วัดเวียงคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยและองค์กรชุมชน, คุณประทีป ศรีแก้ว ชอข.หน่วยประเมินราคาและพิธีการสินเชื่อ, คุณโกเศียร นนทวี ชอภ.12 หน่วยพัฒนาสังคมและชุมชน คณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ทีมส่วนพัฒนาลูกค้าองค์กรชุมชน ร่วมรับฟังและเป็นกรรมการพิจารณาการนำเสนอ ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีทีมนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอ จำนวน 5 ทีม ด้วยกัน ภาพและข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนา           [...] Read more...
13/03/2023ข่าวสาขา / ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ คณะเทคโนโลยีอึตสาหกรรม รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (วศ.บ. 4 ปี) รอบที่ 3 ทุกเเผนการเรียน ภาคปกติ รหัส 5007 ภาคพิเศษ รหัส 5105 **เฉพาะภาคพิเศษไม่มีการสอบคัดเลือก** สมัครระหว่างวันที่ 8 ก.พ. 66 – 19 มี.ค. 66 ลิงก์ประกาศ https://bit.ly/3x64Y4d ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 21 มี.ค. 66 สอบสัมภาษณ์ : 25 มี.ค. 66 ประกาศผลการคัดเลือก : 3O มี.ค. 66 รายงานตัว : 1 เม.ย. 66 ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ http://new.srru.ac.th/ ควรอ่านประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัยเพื่อศึกษารายละเอียด ขั้นตอนการสมัคร และคุณสมบัติของผู้สมัครในแต่ละสาขาวิชา เพื่อผลประโยชน์ของผู้สมัครเอง   [...] Read more...
13/03/2023ข่าวสารวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการส่งเสริมการประกอบอาชีพสู่ชุมชนตามแนวโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กิจกรรมที่ 1 เรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในชุมชนเพื่อลดรายจ่ายและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น ระหว่างวันที่ 7-12 มีนาคม 2566 ณ พื้นที่ตำบลชุมแสง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายสรพงษ์ ชายแก้ว นายอำเภอจอมพระ เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล่าวรายงาน และมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ผู้นำชุมชน ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพียง ณ ศาลาประชาคม บ้านตาโสร ตำบลชุมแสง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์           [...] Read more...