สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
คณะ/สำนัก
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ภาควิชา/กอง
หลักสูตรสาขาวิชา
สาขาวิชา/งาน
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ

เลขตำแหน่ง
0072
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ
ประเภทบุคลากรย่อย
สายสอน (มีชั่วโมงสอน)
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำ

ระดับการศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
กศ.ม. อุตสาหกรรมศึกษา
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประเทศ
THAILAND

โทรศัพท์
044-710042
มือถือ
085-6366304
E-mail