สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
คณะ/สำนัก
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ภาควิชา/กอง
หลักสูตรสาขาวิชา
สาขาวิชา/งาน
วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล

เลขตำแหน่ง
0082
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ
ประเภทบุคลากรย่อย
สายสอน (มีชั่วโมงสอน)
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำ

ระดับการศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ค.อ.ม. เครื่องกล
สถานศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระณครเหนือ
ประเทศ
THAILAND

โทรศัพท์
มือถือ
E-mail