สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
คณะ/สำนัก
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ภาควิชา/กอง
หลักสูตรสาขาวิชา
สาขาวิชา/งาน
วท.บ.เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม

เลขตำแหน่ง
0062
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ
ประเภทบุคลากรย่อย
สายสอน (มีชั่วโมงสอน)
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำ

ระดับการศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ค.อ.ม. ครุศาสตร์เทคโนโลยี
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยพระจอมเหล้าธนบุรี
ประเทศ
THAILAND

โทรศัพท์
มือถือ
E-mail