โครงการอบรม กิจกรรมที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อการเกษตรด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ นำทีมโดย อ.ปฏิวัติ อาสาเสน และ ดร.สุชาติ ดุมนิล ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยหรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสู่ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม ร่วมกับ สพม.33 สุรินทร์ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยหรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสู่ชุมชนท้องถิ่นสังคม ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นบุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จังหวัดสุรินทร์

Read More

โครงการบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยหรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสู่ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม ร่วมกับ สพม.33 สุรินทร์ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยหรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสู่ชุมชนท้องถิ่นสังคม ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นบุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จังหวัดสุรินทร์ กิจกรรมที่ 2 ในวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อการเกษตรด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ นำทีมโดย อ.ปฏิวัติ อาสาเสน และ ดร.สุชาติ ดุมนิล

Read More