ประชาสัมพันธ์ 1535 เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม ด้วยสมาคมส่งเสริมการวิจัย มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในด้านการวิจัย โดยสมาคมจะจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย ต่างๆ ในปี 2563 ดังนี้ 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ วันที่ 2-3-4 กันยายน 2563 (3 วัน) 2. การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศและหน่วยสนับสนุนทุนวิจัย (Project Management       Unit-PMU) วันที่ 7-8 กันยายน 2563 (2 วัน) 3. วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (MIXED METHOD) วันที่ 10-11 กันยายน 2563 (2 วัน) และ 4. การวิจัยเชิงปริมาณ วันที่ 16-17-18 กันยายน 2563 (3 วัน) ทุกหลักสูตรอบรม ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ อาคาร วช.1 ชั้น 1 ห้องประชุม

Read More

ประชาสัมพันธ์ 1534 เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม ด้วยสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ   มีกำหนดจัดอบรม ดังนี้ 1. หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร  รุ่นที่ 5 (Enterprise Architecture Workshop) อบรมระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา และ 2. หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐาน ISO 22301:2012 รุ่นที่ 4 (Business Continuity Management Standard) อบรมระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น.  ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา

Read More