FAQ การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 50%
ทำไมต้องเข้ายืนยันสิทธิในเมื่อต้องลดค่าเทอมอยู่แล้ว
-เนื่องจาก ตามมติคณะรัฐมนตรีนักศึกษาที่จะขอรับการเยียวยาค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาจากรัฐ จะต้องมีหลักฐานในการยืนยันขอรับสิทธิ
ถ้ายืนยันสิทธิ์ข้อ 1 เราจะเสียสิทธิ์ที่จะได้รับการสนับสนุนรัฐในเรื่องอะไรบ้างคะ
-การยืนยันสิทธินี้เฉพาะการส่วนลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาเท่านั้นไม่เกี่ยวกับสิทธิอื่นๆที่นักศึกษาพึงได้รับจากรัฐ
ถ้านักศึกษาไม่ยืนยันสิทธิ ตามเวลาที่กำหนด จะไม่ได้รับส่วนลดใดๆ ใช่หรือไม่
-ก็จะได้รับส่วนลด 10% ในส่วนของมหาวิทยาลัยฯ ที่ได้ประกาศไปแล้วก่อนหน้านี้
การยืนยันสิทธินี้ มีแค่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์หรือไม่
– นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับการเยียวยาวค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาจากรัฐ ทุกมหาวิทยาลัย ต้องทำการยืนยันสิทธิในลักษณะเดียวกัน
กรณีเลือกข้อ 2 ถ้าไม่ขอรับส่วนลดของรัฐ โดยรับเพียงการช่วยเหลือของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะช่วยเหลือยังไง แล้วยังจะได้เงินสนับสนุนหรือไม่
– มหาวิทยาลัยจะช่วยเหลือค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา 20% (ส่วน 30% รัฐจะไม่โอนมายังมหาวิทยาลัย) ทำให้นักศึกษาได้รับส่วนลดเพียง 20% จากมหาวิทยาลัยฯ เท่านั้น
เลือกข้อ 1 แล้วจะเป็นยังไง
-นักศึกษาจะได้รับส่วนลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา 50%
-กรณีชำระเงินค่าเทอมแล้ว มหาวิทยาลัยจะทำการคืนเงินตามแนวทางที่รัฐกำหนดคือ โอนผ่านบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน ทั้งนี้นักศึกษาจะได้เงินคืนเมื่อนักศึกษาเข้าไปยืนยันขอรับสิทธิแล้วเท่านั้น มหาวิทยาลัยฯจะคำนวณส่วนต่าง และจะดำเนินการคืนหรือจ่ายส่วนที่เหลือต่อไป
-กรณีที่นักศึกษายังไม่ชำระเงินค่าเทอม มหาวิทยาลัยจะคำนวนส่วนลดให้อัตโนมัติ ทั้งนี้ส่วนลดจะเป็นไปตามการแสดงความจำนงของนักศึกษาที่ได้เข้าไปยืนยันขอรับสิทธิ
เลือกข้อ 2 แล้วจะเป็นยังไง
-นักศึกษาจะได้รับส่วนลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา 20% จากทางมหาวิทยาลัยฯ กรณีนักศึกษาค่าลงทะเบียนแล้ว มหาวิทยาลัยฯจะคำนวณส่วนต่าง และจะดำเนินการคืนหรือจ่ายส่วนที่เหลือต่อไป
หากนักศึกษายังไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียน สามารถพิมพ์ใบชำระเงินค่าลงทะเบียนใหม่ ได้ในวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป
กรณีผู้ปกครองเบิกค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาจากรัฐได้ หรือที่ได้รับทุนทางการศึกษาจากภาครัฐ ต้องเลือกข้อไหน
– กรณีนักศึกษานำใบเสร็จไปเบิกกับหน่วยงานต้นสังกัด ให้กดไม่ขอรับการเยียวยาเนื่องจากเป็นการเบิกจ่ายเงินจากภาครัฐเช่นเดียวกัน หากเบิกจ่ายได้ไม่เต็มจำนวนสามารถเลือกการเยียวยาได้ตามสัดส่วนในการเบิก
กรณีนักศึกษาได้รับทุนเพชรอินทนิลหรือทุนยกเว้นค่าธรรมเนียม ในภาคเรียนที่ 1/2564 ต้องเลือกข้อไหน
– ให้นักศึกษาเลือกไม่ขอรับสิทธิ
กรณีนักศึกษาเลือกไปแล้ว สามารถปรับเปลี่ยนการเลือกใหม่ได้หรือไม่
– นักศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนการเลือกได้จนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 24.00 น.

Leave a Comment