Arrow
Arrow
Slider
ลำดับ  รายชื่อบทความ ประเภทบทความ 
 1.  การออกแบบและพัฒนาประดิษฐกรรมเตียงนอนเพื่อสุขภาพจากต้นกกสำหรับผู้สูงอายุ บทความวิจัย
 2.  เครื่องแจ้งเหตุฉุกเฉินภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์  บทความวิจัย
3.  บทบาท อบต. ในการส่งเสริมกลุ่มอาชีพฯ  บทความวิจัย
4.  การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกการเคลือบเงาไม้จากนำ้มันยางเหียง  บทความวิจัย
5.  การศึกษาค่าการเชื่อมต่อร่วมของสายอากาศ ที่วัสดุตัวกลางเป็นมันแกว  บทความวิจัย
 6.  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  บทความวิจัย
 7.  การออกแบบระบบแสงสว่างภายในห้องสำนักงานเพื่อประหยัดพลังงาน บทความวิจัย
 8.  ชุดลำเลียงมัดอ้อยขึ้นรถอีแต๋น  บทความวิจัย
 9.  การศึกษาระบบการเบิกจ่ายเครื่องมือเครื่องจักร ภายในสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  บทความวิจัย
 10. การใช้แบบจำลองสถานการณ์เพื่อช่วยตัดสินใจในการจัดการดำเนินการ บทความวิชาการ

 

วัตถุประสงค์ :              เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยตีพิมพ์บทความวิจัย และบทความวิชาการทั่วไป สิ่งประดิษฐ์วิศวกรรมศาสตร์ และนวัตกรรมสาขาวิชาเทคโนโลยี และสหวิทยาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กำหนดออกวารสาร :        ปีละ 3 ฉบับ คือ

ฉบับที่ 1 ระหว่างเดือน มกราคม – เมษายน

ฉบับที่ 2 ระหว่างเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม

ฉบับที่ 3 ระหว่างเดือนกันยายน – ธันวาคม

เว็บไซต์วารสาร :           https://indus.srru.ac.th/journal/

ผู้ดูแลเว็บไซต์ :          นายวีระนันต์ วิบูลย์อรรถ

ออแบบปก :            นายอนุวัฒน์ เปพาทย์

044-041554, 091-8733884, 064-4600081

indusjournal@srru.ac.th

https://www.facebook.com/indusJournal/

กองบรรณาธิการ : (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก Peer Review)

รศ. ดร. วิชัย   แหวนเพชร

รศ. ดร. ดำรงค์ฤทธิ์   วิบูลกิจธนากร

รศ. ประยงค์   ฐิติธนานนท์

รศ. ดร. วรัทยา   ธรรมกิตติภพ

รศ. ดร. กรินทร์   กาญทนานนท์

รศ. สมศิริ   อรุโณทัย

รศ. ดร. วิทยา   วิภาวิวัฒน์

รศ. ดร. วัลลภ   จันทร์ตระกูล

ผศ. ดร. สมพงษ์   ธงไชย

ผศ. ดร. วงกต   ศรีอุไร

ผศ. ดร. จรัญ   แสนราช

ผศ. วศิน   เนียมหอม

ดร. ณัฏฐ์   ดิษเจริญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กองบรรณาธิการ : (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน) 

รศ. บัญชา   ชื่นจิต

รศ. ดร. ชูชาติ   พยอม

ผศ. ดร. สาคร   พัวพันธ์

ผศ. ดร. นิคม  ลนขุนทด

ผศ. อัศวิน  สืบนุการณ์

ผศ. สมบัติ  สมัครสมาน

ผศ. สมใจ   อินทานนท์

ผศ. ยุพดี   สินมาก

ดร. กนกกานต์   ลายสนธิ์

นาย ศุภวิช   นิยมพันธ์

นาง วฤนดา   เผ่าศิริ

กองจัดการ 

นาย มานะชัย   จันทอก

นางสาว   นงนภัส    สายแสง

นาย แดงน้อย   ปูสาเดช

นาย โปเสก   ภาณุรัตน์

นางสาว สุนทราภรณ์   เนินแก้ว

นางสาว แสงเดือน   ธรรมวัตร

นางสาว กนิษฐา   ขิมทอง

นางสาว ธาริณี   มีเจริญ

นางสาว รัติยา   ธานี