วัตถุประสงค์ :              เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยตีพิมพ์บทความวิจัย และบทความวิชาการทั่วไป สิ่งประดิษฐ์วิศวกรรมศาสตร์ และนวัตกรรมสาขาวิชาเทคโนโลยี และสหวิทยาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กำหนดออกวารสาร :        ปีละ 3 ฉบับ คือ

ฉบับที่ 1 ระหว่างเดือน มกราคม – เมษายน

ฉบับที่ 2 ระหว่างเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม

ฉบับที่ 3 ระหว่างเดือนกันยายน – ธันวาคม

เว็บไซต์วารสาร :           https://indus.srru.ac.th/journal/

ผู้ดูแลเว็บไซต์ :          นายวีระนันต์ วิบูลย์อรรถ

ออแบบปก :            นายอนุวัฒน์ เปพาทย์

044-041554, 091-8733884, 064-4600081

indusjournal@srru.ac.th

https://www.facebook.com/indusJournal/

กองบรรณาธิการ : (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก Peer Review)

รศ. ดร. วิชัย   แหวนเพชร

รศ. ดร. ดำรงค์ฤทธิ์   วิบูลกิจธนากร

รศ. ประยงค์   ฐิติธนานนท์

รศ. ดร. วรัทยา   ธรรมกิตติภพ

รศ. ดร. กรินทร์   กาญทนานนท์

รศ. สมศิริ   อรุโณทัย

รศ. ดร. วิทยา   วิภาวิวัฒน์

รศ. ดร. วัลลภ   จันทร์ตระกูล

ผศ. ดร. สมพงษ์   ธงไชย

ผศ. ดร. วงกต   ศรีอุไร

ผศ. ดร. จรัญ   แสนราช

ผศ. วศิน   เนียมหอม

ดร. ณัฏฐ์   ดิษเจริญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กองบรรณาธิการ : (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน) 

รศ. บัญชา   ชื่นจิต

รศ. ดร. ชูชาติ   พยอม

ผศ. ดร. สาคร   พัวพันธ์

ผศ. ดร. นิคม  ลนขุนทด

ผศ. อัศวิน  สืบนุการณ์

ผศ. สมบัติ  สมัครสมาน

ผศ. สมใจ   อินทานนท์

ผศ. ยุพดี   สินมาก

ดร. กนกกานต์   ลายสนธิ์

นาย ศุภวิช   นิยมพันธ์

นาง วฤนดา   เผ่าศิริ

กองจัดการ 

นาย มานะชัย   จันทอก

นางสาว   นงนภัส    สายแสง

นาย แดงน้อย   ปูสาเดช

นาย โปเสก   ภาณุรัตน์

นางสาว สุนทราภรณ์   เนินแก้ว

นางสาว แสงเดือน   ธรรมวัตร

นางสาว กนิษฐา   ขิมทอง

นางสาว ธาริณี   มีเจริญ

นางสาว รัติยา   ธานี