คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการมีคุณธรรมและจริยธรรมส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสู่องค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาสังคมจัดระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ