คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นคณะที่มีปณิธานมุ่งเน้นพัฒนาความรู้ให้เกิดความเจริญงอกงาม ภูมิปัญญาที่เพียบพร้อมด้วยวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม พัฒนางานเทคโนโลยีสืบทอดเจตนารมณ์ที่ดีของสังคม